Location

สำนักงานใหญ่ระยอง

สำนักงานใหญ่ระยอง เป็นศูนย์ในการวิเคราะห์ทดสอบครบทุกประเภทตัวอย่าง ประกอบด้วย 7 Laboratories รวมทั้งศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ซึ่งเป็นศูนย์สำหรับงานวิจัยและพัฒนา
299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Tel. 038-611-333, 038613-571-80
Fax 038-612-812-3

สำนักงานกรุงเทพ

สำนักงานกรุงเทพ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี สามารถติดต่อส่งตัวอย่างที่แผนกธุรการ เบอร์ต่อภายใน 7047 มีรถส่งตัวอย่างมาสำนักงานใหญ่ระยองทุกวัน
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-649-7000, 02-649-7777
Fax 02-649-7001

คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง

คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง
มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและ สามารถติดต่อส่งตัวอย่างได้ เบอร์ต่อภายใน 3301, 3302 มีรถส่งตัวอย่างมาสำนักงานใหญ่ระยองทุกวัน

คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดอยุธยา

คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดอยุธยา
สามารถติดต่อส่งตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการคลังน้ำมัน เบอร์ต่อภายใน 035715340 มีรถส่งตัวอย่างมาสำนักงานใหญ่ระยองทุกวัน