Service

Petrochemical and Polymer Service

บริษัทไออาร์พีซี ถือกำเนิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยโรงงานผลิตโพลีเมอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โพลีโอเลฟินส์ (Poly olefins) จึงมีความชำนาญด้านการผลิตโพลัเมอร์ชนิดต่างๆมากมาย จนถึงปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ จากการคอมพราวด์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ มีรายการทดสอบและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน จำนวนมากรองรับงานวิเคราะห์ทดสอบให้กับโรงงานผลิตโพลีเมอร์ต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงงานผลิต (โดยรายการทดสอบหลักได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 ตามมาตรฐานทั้ง ASTM และ ISO Standard) ได้แก่

- High Density Polyethylene (HDPE)
- Polypropylene (PP)
- Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
- Styrene Acrylonitrile (SAN)
- Polystyrene (PS)
- Expanded Polystyrene (EPS)
- Polyol and Polyurethane (PU)
- Color Compounding

และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) ได้แก่
- Benzene
- Toluene
- Xylene
- Styrene Monomer
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}