Service

Petroleum Services

ด้วยประสบการณ์ด้านโรงกลั่นน้ำมันมากกว่า 25 ปี ของบริษัทไออาร์พีซี ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี จึงมีความมั่นใจเรื่องทักษะการปฏิบัติงาน ด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการผลิตทางด้านปิโตรเลียมและการกลั่นเป็นอย่างดี ด้วยวิธีการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลอาทิเช่น ASTM ,IP , IFP และ UOP มากกว่า 200 รายการ อีกทั้งยังได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 , ตัวอย่างจากกระบวนการผลิตอาทิเช่น

- Refinery (โรงกลั่นน้ำมัน) : Crude Oil, LPG, Naphtha, Gasoline, Diesel และ Fuel Oil
- Lube Base oil (โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน) : Lube Base Oil, Asphalt, Slack Wax, Rubber Process Oil และ TDAE
- UHV Plant (โรงผลิตแก๊สจากน้ำมันหนัก) : Ethylene, Propylene, LPG, Naphtha และ Clarify Oil (CLO)
Loading...


Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}

Petrochemical and Polymer Service

บริษัทไออาร์พีซี ถือกำเนิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยโรงงานผลิตโพลีเมอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โพลีโอเลฟินส์ (Poly olefins) จึงมีความชำนาญด้านการผลิตโพลัเมอร์ชนิดต่างๆมากมาย จนถึงปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ จากการคอมพราวด์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ มีรายการทดสอบและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน จำนวนมากรองรับงานวิเคราะห์ทดสอบให้กับโรงงานผลิตโพลีเมอร์ต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงงานผลิต (โดยรายการทดสอบหลักได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 ตามมาตรฐานทั้ง ASTM และ ISO Standard) ได้แก่

- High Density Polyethylene (HDPE)
- Polypropylene (PP)
- Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
- Styrene Acrylonitrile (SAN)
- Polystyrene (PS)
- Expanded Polystyrene (EPS)
- Polyol and Polyurethane (PU)
- Color Compounding

และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) ได้แก่
- Benzene
- Toluene
- Xylene
- Styrene Monomer
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}

Olefins and Gas Service

การวิเคราะห์ ทดสอบ ของกลุ่ม Olefins และ Gas ของไออาร์พีซี มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก จากขบวนการผลิต Mixed-C4, LPG, C4-Raffinate, Ethylene, Propylene, Butadiene และ Acetylene รวมถึง Acetylene Black ห้องปฏิบัติการของเรามีความชำนาญด้านการทดสอบหลายรายการ เช่น องค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนด้วย  GC, TN, TS, TX, GC-Oxygenates, GC-Sulfur Compound, CO-CO2 Low Range  สำหรับกลุ่ม Acetylene Carbon Black มีการทดสอบ  Oil Absorption (DBP), Surface Area (BET) และ Electrical Resistivity 

โดยปฏิบัติงานภายใต้วิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลและระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}

Water, Environment & Coal Service

จากประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบทำให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมและถ่านหิน สามารถรองรับความต้องการอันหลากหลายจากผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก ด้วยความสามารถของบุคคลากร วิธีการทดสอบและเครื่องมือที่ทันสมัย ด้านน้ำเสียและตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  สำหรับรายการทดสอบ TSS และ VOCs และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายกายทดสอบจำนวน 24 รายการ รองรับหลายด้านของกระบวนการผลิต 

- Power plant
- Demin plant
- Waste water treatment
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}

Specialty Service

งานบริการตัวอย่างพิเศษ เป็นงานทดสอบเกี่ยวกับตัวอย่างที่ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้ร้องขอ ที่ต้องการความชำนาญฉพาะทางในการประเมิน วิเคราะห์ ด้วยรูปแบบและขบวนการพิเศษจากนักวิเคราะห์และนักวิจัย เพื่อประเมินคุณลักษณะทางคมี ทางกายภาพ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยคลอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่

- Transformer Oil
- Surface Analysis
- Metal/Element Analysis Group
- Thermal Analysis
- Structure & Functional Group Analysis
- Catalyst composition and Polymerization test
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}

Chemical Service

กลุ่มงานทดสอบทางคุณสมบัติด้านเคมีซึ่งประกอบด้วยการทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการหาองค์ประกอบและสารประกอบทางเคมีที่พบในตัวอย่าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายตามลักษณะของตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ เพื่อให้การรายงานผลที่ถูกต้องและเป็นสากล
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}

Research and Development Service

ห้องปฏิบัติการวิจัยคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและพัฒนาเทคโนโลยีการทดสอบ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยจัดหาเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง และช่วยออกแบบการทดลองเพื่อสามารถทดสอบตัวอย่าง จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงตัวอย่าง Unknown
ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยในการวิเคราะห์วัสดุและการแก้ไขปัญหาในกระบวนผลิตและผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถช่วยกำหนดเทคนิคที่ดีที่สุดหรือผสมผสานเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ในหลายกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัย

- Chromatography
- Elemental
- Thermal
- Spectroscopy
- Rheology
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}