Service

Research and Development Service

ห้องปฏิบัติการวิจัยคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและพัฒนาเทคโนโลยีการทดสอบ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยจัดหาเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง และช่วยออกแบบการทดลองเพื่อสามารถทดสอบตัวอย่าง จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงตัวอย่าง Unknown

ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยในการวิเคราะห์วัสดุและการแก้ไขปัญหาในกระบวนผลิตและผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถช่วยกำหนดเทคนิคที่ดีที่สุดหรือผสมผสานเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ในหลายกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัย

- Chromatography
- Elemental
- Thermal
- Spectroscopy
- Rheology
Loading...

Test Parameter Test Method Deliverly Sample Size
{{el.testParameter}} {{el.testMethod}} {{el.deliverly}} {{el.sample+" "+el.size}}